INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA STUDNI KABLOWYCH
Data dodania wpisu:
2024-05-23

Studnie kablowe są nieodłącznym elementem systemów energetycznych oraz telekomunikacyjnych, pełniąc kluczową rolę w zapewnieniu stabilności oraz efektywności sieci. Jednakże ich poprawny montaż i użytkowanie wymaga szczególnej uwagi oraz przestrzegania określonych standardów i procedur.

Niniejszy dokument zawiera niezbędne informacje, wskazówki oraz ostrzeżenia, które należy przestrzegać przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z montażem studni kablowych. Bez względu na to, czy planujesz instalację studni kablowej typu SK, SKR, SKO czy SKM, znajdziesz tutaj istotne wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania.

Pamiętaj, że poprawne działanie studnii kablowych ma kluczowe znaczenie dla stabilności infrastruktury oraz bezpieczeństwa użytkowników. Dlatego też zapoznanie się z niniejszymi informacjami jest niezwykle istotne dla każdego, kto zajmuje się montażem oraz konserwacją tego typu instalacji.

Oto skrócona lista kluczowych zasad dotyczących bezpiecznego użytkowania studni kablowych:

 1. Przestrzegaj warunków składowania, transportu, instalacji i dozorowania zgodnie z zaleceniami producenta.
 2. Dokumentuj i przestrzegaj harmonogramu przeglądów oraz konserwacji.
 3. Bezwarunkowo stosuj przepisy BHP podczas prac związanych ze studnią kablową.
 4. Zabezpiecz studnię przed dostępem osób nieupoważnionych i właściwie oznacz jej otoczenie.
 5. Zapewnij odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla osób obsługujących studnię, uwzględniając m.in. użycie drabin i asekurację.
 6. Nie stosuj studni w podziemnych zakładach górniczych ani instalacjach ciśnieniowych.
 7. Zapewnij właściwe oświetlenie miejscowe podczas pracy przy studni, szczególnie jeśli brak światła zewnętrznego może stanowić zagrożenie.
 8. Dostosuj zawiesia i inne elementy podnoszenia masy z uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz technicznych parametrów maszyny.
 9. Jeśli używasz maszyny wymagającej ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi, upewnij się, że jest wyposażona w odpowiedni układ.
 10. Uwzględnij warunki atmosferyczne i rodzaj podłoża podczas pracy urządzeń do podnoszenia studni.
 11. Do obsługi urządzeń dźwigowych dopuszczaj tylko osoby uprawnione.
 12. Osoby obsługujące urządzenia dźwigowe muszą przestrzegać przepisów BHP dotyczących tych urządzeń.
 13. Nie używaj urządzeń dźwigowych w pobliżu linii wysokiego napięcia bez przestrzegania odpowiednich przepisów dotyczących odległości.
 14. Nie podnoś studni, ramek ani opraw, które nie są odpowiednio zaczepione.
 15. Nie przebywaj pod zawieszonymi ciężarami.
 16. Nie dopuszczaj osób nieupoważnionych w zasięgu działania urządzeń dźwigowych.
 17. Po zakończeniu pracy zabezpiecz urządzenia dźwigowe i studnie przed dostępem osób nieuprawnionych.

Identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem studni kablowych:

 1. Studnie typu SK, SKR, SKO i SKM są zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo eksploatacji.

 2. Aby zagwarantować bezpieczeństwo, konieczne jest przestrzeganie postanowień niniejszego dokumentu oraz obowiązujących przepisów BHP.

 3. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień oraz przepisów BHP może prowadzić do różnych zagrożeń, takich jak:
  a) Niebezpieczeństwo podczas załadunku, transportu i rozładunku, np. przygniecenie, upadek z wysokości.
  b) Ryzyko wynikające z braku odpowiednich kwalifikacji osób wykonujących prace związane z załadunkiem, transportem, rozładunkiem oraz prace budowlane.
  c) Zagrożenia podczas niewłaściwego użytkowania urządzenia dźwigowego przy studni, a także związane z niewłaściwym zamocowaniem ładunku.
  d) Ryzyko wynikające z niewłaściwego doboru zawiesi i innych urządzeń do podnoszenia i przemieszczania ładunku.
  e) Niebezpieczeństwo uszkodzenia uszu studni oraz ich mocowania, co może prowadzić do wypadków.
  f) Ryzyko podnoszenia i przemieszczania jednocześnie więcej niż jednego elementu studni.
  g) Zagrożenie związane z przebywaniem osób nieupoważnionych na terenie budowy.
  h) Niebezpieczeństwo spowodowane niewłaściwym oświetleniem terenu i studni.
  i) Ryzyko wynikające z nieodpowiedniego przygotowania gruntu i prac budowlanych.
  j) Zagrożenie związane z niewłaściwym dozorowaniem studni.
  k) Ryzyko wynikające z używania niewłaściwych drabin lub urządzeń do wejścia i wyjścia ze studni.
  l) Niebezpieczeństwo związane z niewłaściwą wentylacją dla osób pracujących w studni.
  m) Zagrożenie związane z brakiem lub niewłaściwą asekuracją osób przebywających w studni.
  n) Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku instalacji studni w obszarze, gdzie może występować gaz.
  o) Ryzyko wynikające z obecności osób nieupoważnionych w pobliżu studni.
  p) Niebezpieczeństwo przeciążenia elementów studni ponad normy.
  q) Zagrożenie związane z ostro zakończonymi krawędziami studni, chropowatymi powierzchniami, które mogą spowodować obrażenia.

Ograniczenia dotyczące stosowania studni typu SK, SKR, SKO, SKM:

a) Studnie SK, SKR, SKO, SKM są przeznaczone do instalacji w ziemi jako węzły kanalizacji kablowej i pełnią funkcje studni magistralnych, międzycentralnych, wewnątrzstrefowych oraz międzymiastowych.

b) Studnie SK, SKR, SKO, SKM umożliwiają dostęp do rur kanalizacji kablowej, co pozwala na wykonywanie prac związanych z wciąganiem kabli i montażem złączy kablowych.

Użytkowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem:

a) Wykorzystanie studni SK, SKR, SKO, SKM do kablowych sieci rozdzielczych w sposób różny od opisanych powyżej.
b) Montaż studni SK, SKR, SKO, SKM w podziemnych zakładach górniczych.
c) Użycie studni SK, SKR, SKO, SKM bez uwzględnienia wymagań i ograniczeń określonych w niniejszym dokumencie, szczególnie w miejscach, gdzie może występować wydzielanie się gazu.
d) Instalacja studni jako elementu wypełniającego w obszarach, gdzie poruszają się kołowe pojazdy, np. na jezdniach, placach manewrowych, parkingach, itp.
e) Wykorzystanie studni o niewłaściwej klasie zgodnie z normą EN 124.

MONTAŻ

Przeznaczenie: Studnie kablowe (SK, SKR, SKO, SKM) służą jako węzły kanalizacji kablowej, umożliwiając dostęp do rur i wykonywanie prac związanych z kablowaniem. Studnie SKO-1 są dedykowane do budowy kanalizacji teletechnicznej o różnych konfiguracjach. Wprowadzanie kabli powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach, by uniknąć utraty gwarancji.

Cechowanie: Wewnątrz studni znajduje się znak producenta i informacje o typie oraz numerze partii. Na zewnątrz umieszczona jest etykieta z nazwą producenta, oznaczeniem "B", typem studni i numerem partii.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA:

Transport: Firma „FIBERM” oferuje transport własny, lecz klient może zdecydować się na inną formę, biorąc na siebie odpowiedzialność za ewentualne skutki. W przypadku innej formy transportu:
− Zapewnienie odpowiedniego środka transportu.
− Sprawdzenie ilości i jakości studni podczas odbioru.
− Układanie maksymalnie dwóch warstw elementów na pojeździe, z uwzględnieniem bezpiecznego rozmieszczenia.
− Zabezpieczenie elementów przed uszkodzeniem i przemieszczeniem się podczas transportu.
− Dostosowanie prędkości jazdy do warunków.
− Zapewnienie odpowiedniego urządzenia do rozładunku.
− Składowanie elementów na równym i stabilnym podłożu, zalecane ustawienie uchwytami do dołu.

Instalowanie i nadzór:

Podczas prac ziemnych związanych z umieszczaniem studni kablowych na miejscu ich użytkowania, należy ściśle przestrzegać przepisów BHP dotyczących przemieszczania ładunku przy użyciu urządzeń dźwigowych oraz przepisów dotyczących prac ziemnych.

Studnie kablowe wraz z osprzętem powinny być instalowane w środowisku obojętnym. Regularną konserwację ram, opraw oraz przeglądy studni należy wykonywać dwa razy w roku, zgodnie z instrukcją przeglądów i konserwacji stanowiącą załącznik do niniejszej instrukcji.

Przed umieszczeniem studni w ziemi należy dokonać niwelacji dna wykopu, ułożyć podsypkę z piasku grubego o grubości 10 cm i zagęścić dno wykopu. Dopiero wtedy można przystąpić do posadowienia studni i osprzętu. Trwałość pracy studni zależy od stanu warstwy ochronnej pokrywającej ją, rodzaju gleby, jej wilgotności, pH, występowania gazów oraz innych czynników wpływających na erozję betonu.

Użytkownik studni powinien uwzględniać wszystkie te czynniki podczas ustalania warunków, sposobu i częstotliwości dozorowania pracy studni. Regularny i właściwie dostosowany do warunków dozór zapewnia bezawaryjną pracę studni przez wiele lat. Zaleca się rejestrowanie i dokumentowanie całego procesu dozorowania przez pracowników odpowiedzialnych za studnię.

UWAGA: Instalowanie studni kablowych nie jest zalecane w środowiskach wybuchowych. Przed wejściem do studni konieczne jest jej odpowiednie przewietrzenie, ponieważ gaz gromadzący się wewnątrz może stanowić zagrożenie. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy studni konieczne jest jej wietrzenie, ponieważ nagromadzony gaz może być wybuchowy. Zapewnienie właściwego wentylowania studni jest fundamentalnym obowiązkiem przed każdym procesem roboczym.

Właściwy sposób mocowania zawiesi do uchwytów na studniach kablowych:INSTRUKCJA PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI STUDNI KABLOWYCH

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany do użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymania go w należytym stanie technicznym i estetycznym, zapobiegając pogorszeniu jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Przeglądy studni kablowych powinny obejmować:

a) Wizualną kontrolę stanu kluczowych elementów studni kablowej, takich jak pokrywa, system ryglowy, rama, korpusy studni kablowej, rury wsporcze, oraz uchwyty na kable.

b) Wizualną kontrolę stanu systemu zabezpieczającego przed niepowołanym dostępem osób trzecich, jeśli taki system jest zainstalowany.

c) Ocena stanu i konieczności konserwacji kontrolowanych elementów studni kablowej, ze szczególnym uwzględnieniem:
− Występowania ubytków w zabezpieczających powłokach antykorozyjnych, takich jak uszkodzenia powłoki cynkowej czy malarskiej. Malowanie elementów metalowych powinno być wykonywane co najmniej raz na 5 lat. − Stanu posadowienia i konieczności przywrócenia pionowości oraz wypoziomowania studni, jeśli to konieczne.
− Występowania pęknięć w konstrukcji każdego elementu składowego studni.
− Zmian geometrii przekroju konstrukcji, spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi, ubytkami betonu czy wgnieceniami elementów metalowych.
− Stanu połączeń śrubowych, jeśli takie występują, oraz konieczności ich dokręcenia.
− Konieczności uzupełnienia lub naprawy niewielkich ubytków w betonowych elementach.
− Zabezpieczenia ognisk korozyjnych w elementach metalowych.

Przeglądy studni kablowych powinny być wykonywane co najmniej raz w roku oraz po wystąpieniu silnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak intensywne opady deszczu czy duże oblodzenia. Przeglądy muszą być przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Brak corocznych przeglądów może skutkować utratą gwarancji.