Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY SPRZEDAŻY B2B 

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Ogólne zasady korzystania z Platformy B2B
IV. Towary i ceny
V. Zamówienia
VI. Dostawa i odbiór
VII. Płatności
VIII. Gwarancja
IX. Postępowanie reklamacyjne
X. Zwrot nowego towaru
XI. Ochrona tajemnicy handlowej
XII. Postanowienia końcowe
I. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z portalu oraz dostawy towarów i urządzeń oferowanych do sprzedaży, za pośrednictwem Platformy Sprzedaży B2B www.fiberm.pl.


2. Przedsiębiorcą prowadzącym i administrującym Platformą Sprzedaży B2B www.fiberm.pl jest FIBERM Sp. z o.o. z siedzibą w Kłobucku (42-100) przy ul. Wieluńskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000753968, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5742066221, numer statystyczny REGON 381606351.
 II. Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto, któregokolwiek z poniższych stwierdzeń oznaczają one odpowiednio:

1. „Regulamin” - niniejszy dokument określający warunki i zasady korzystania z Platformy B2B wraz z wszelkimi ewentualnymi załącznikami.

2. „Administrator” lub „FIBERM”– oznacza FIBERM Sp. z o.o. z siedzibą w Kłobucku (42-100) przy ul. Wieluńskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000753968, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5742066221, numer statystyczny REGON 381606351 będący podmiotem właściciel Platformy B2B.

3. “Platforma B2B” – interaktywna platforma sprzedażowa B2B wraz ze wszystkimi jej elementami, zarządzana przez Administratora umożliwiająca Kontrahentowi złożenia zamówień na dostawę towarów oferowanych do sprzedaży przez Administratora

4. „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się przepisy o osobach prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

5. „Kontrahent” – Przedsiębiorca, który zarejestrował się w Platformie B2B.

6. „Konto” – zbiór indywidualnych danych Kontrahenta podanych w trakcie jego rejestracji oraz dane dotyczące operacji Kontrahenta dokonywanych za pośrednictwem Platformy B2B. Konto prowadzone jest pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone jest hasłem.

8. “Do koszyka” – złożenie oferty zakupu towaru przez Kontrahenta.

9. „Zamówienie” – oświadczenie o zakupie towarów prezentowanych na Platformie B2B, przez Przedsiębiorcę;

10. „Towar” - przedmioty wymienione, opisane i oferowane do sprzedaży na Platformie B2B.
 III. Ogólne zasady korzystania z Platformy B2B
1. Do korzystania z Platformy B2B niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie:

a) Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 8,

b) Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 4.0,

c) Google Chrome w wersji nie starszej niż 27,

d) Opera w wersji nie starszej niż 12.11.

Informacje o plikach cookie znajduje się pod adresem https://fiberm.pl/pl/polityka-prywatnosci

2. Dokonywanie zakupów i korzystanie z Platformy B2B będzie możliwe wyłącznie po uprzedniej rejestracji w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online.

3. Kontrahenci już zarejestrowani w bazie Przedsiębiorców współpracujących z FIBERM zobowiązani są wypełnić formularz rejestracyjny online na stronie www.fiberm.pl.

4. W celu zarejestrowania Konta przez Kontrahenta na Platformie B2B niezbędne będzie podanie następujących danych Kontrahenta zgodna z właściwym rejestrem przedsiębiorców:

- nazwa firmy,

- adres prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer budynku i mieszkania, miejscowość wraz z kodem pocztowym),

- Numer Identyfikacji Podatkowej,

- adres poczty elektronicznej,

- numer telefonu,

- adres do wysyłki (o ile jest inny niż adres prowadzenia działalności gospodarczej).

Kontrahent zobowiązany jest podania przy rejestracji Konta prawdziwych danych. FIBERM nie odpowiada na ewentualnie szkody Kontrahenta związane z podaniem przez niego podczas rejestracji nieprawdziwych danych, a Kontrahent zobowiązany jest do pokrycie wszelkich szkód poniesionych przez FIBERM związanych z podaniem przez Kontrahenta nieprawdziwych danych.

5. Do rejestracji Konta niezbędne jest zaakceptowanie przez Kontrahenta warunków niniejszego Regulaminu oraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych – polityki bezpieczeństwa stosowanych przez FIBERM (RODO).

6. Po rejestracji konta na Platformie B2B, Kontrahent otrzymuje na podany podczas rejestracji adres email wiadomość od FIBERM, która zawiera link do aktywacji konta Kontrahenta na platformie. Kliknięcie linku przez Kontrahenta oznacza akceptację Kontrahenta założenia Konta na platformie i aktywację (uruchomienie) Konta.

7. FIBERM zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania konta Kontrahenta bez podania przyczyny.

8. Każdy z Kontrahentów jest uprawniony do dokonywania Zamówień jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła innym podmiotom poza własnym pracownikom uprawnionym do składania Zamówień. Kontrahent ponosi w całości odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login. W przypadku udostępnienia loginu i hasła podmiotom nieuprawnionym i wystąpienia z tego powodu po stronie FIBERM szkody, Kontrahent będzie zobowiązany do jej naprawienia w całości.

9. FIBERM zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Kontrahenta, który nie przestrzega niniejszego Regulaminu oraz innych warunków współpracy pomiędzy FIBERM i Kontrahentem.

10. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 9, Kontrahent zostanie poinformowany przez FIBERM o zaistniałych naruszeniach i groźbie zablokowania Konta. Kontrahent zostanie zobowiązany do podjęcia w określonym przez FIBERM działań umożliwiających uniknięcia blokady. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu konto zostanie zablokowane.

11. Kontrahent może odzyskać dostęp do konta, jeśli zacznie ponownie przestrzegać warunków Regulaminu i zwróci się do FIBERM z wnioskiem o przywrócenie dostępu do Platformy B2B. Decyzja o przywróceniu dostępu należy wyłącznie do FIBERM, niezależnie od spełnienia przez Kontrahenta w/w warunków.
 IV. Towary i ceny
1. Na Platformie B2B znajdują się towary będące w stałej sprzedaży przez FIBERM wraz ze wskazaniem opisu ich parametrów określonych przez ich producenta. Opisy i zdjęcia towarów wymienionych na Platformie B2B mają charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu tych towarów, nie mniej jednak FIBERM dopełnia wszelkich starań, aby były one jak najbliższe rzeczywistości. FIBERM dokłada również wszelkich starań, aby oferta prezentowana na Platformie B2B była na bieżąco aktualizowana.

2. FIBERM nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub uchybienia w opisie towaru spowodowane błędami w dokumentacji przedstawionej przez producenta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed dokonaniem wyboru towaru, Kontrahent zobowiązany jest do kontaktu z FIBERM w celu uzyskania niezbędnych informacji i wyjaśnień.

3. Podane ceny towarów są podawane w PLN w kwocie netto i brutto. Ceny prezentowane na Platformie B2B nie uwzględniają ewentualnych indywidualnych rabatów Kontrahenta. Indywidualne rabaty uwzględniane są każdorazowo przy realizacji Zamówienia.

4. FIBERM zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, czasowego ograniczenia dostępności towarów, wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podawania przyczyn, zmiany parametrów technicznych zamieszczonych produktów oraz przyporządkowania towarów do odpowiednich grup.

5. Oferowane do sprzedaży towary oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.

6. FIBERM nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów w ofercie oraz za przestoje w możliwości dokonywania Zamówień z przyczyn niezależnych od FIBERM.
 V. Zamówienia
1. Zamówienia za pośrednictwem Platformy B2B mogą składać wyłącznie zarejestrowani Kontrahenci.
2. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość oraz treść przesłanego Zamówienia, w szczególności za rodzaj i ilość zamówionych towarów.

3. Zamówienia są realizowane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00.
4. Kontrahent składa Zamówienie poprzez dodanie odpowiednich towarów „Do Koszyka” na Platformie B2B ze wskazaniem ich ilości, a następnie jego potwierdzenie.

5. Kontrahent wskazuje w formularzu Zamówienia adres dostawy zamówionych produktów w przypadku, gdy adres ten jest inny niż wskazany podczas rejestracji. FIBERM nie weryfikuje poprawności wskazanego adresu. Wszelkie koszty związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebraniem przesyłki pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Kontrahent.

6. Po złożeniu Zamówienia Kontrahent otrzymuje na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z informacją o możliwych sposobach dostarczenia towaru wraz z podaniem ich kosztów. Akceptacja przez Kontrahenta formy i kosztów transportu oznacza zatwierdzenie Zamówienie i rozpoczęcie jego realizacji przez FIBERM.

7. W przypadku braku akceptacji przez Kontrahenta w ciągu 2 dni roboczych przesłanych przez Administratora kosztów przesyłki, Zamówienie uważa się za anulowane, o czym Kontrahent zostanie niezwłocznie poinformowany poprzez odpowiedni wpis na Platformie B2B w zakładce Zamówienia.

8. W przypadku płatności w formie przedpłaty Zamówienie będzie zrealizowane po zarejestrowaniu przez Administratora zapłaty. Przez otrzymanie zapłaty przez Administratora rozumie się uznanie jego rachunku.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w przypadku wystąpienia przeterminowanych zobowiązań Kontrahenta. Kontrahent zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia.
 VI. Dostawa i odbiór
1. Dostawa jest realizowana na adres wskazany w formularzu Zamówienia w następujący sposób:

a) poprzez odbiór osobisty w siedzibie Administratora,

b) przez firmę kurierską,

c) transportem własnym FIBERM.

2. Odbiór osobisty przez Kontrahenta jest możliwe w godzinach 8.00 do 17.00.

3. W przypadku dostawy na adres Kontrahenta jest zobowiązany do zapewnienia obecności osoby upoważnionej do odbioru dostawy w godzinach podanych przez kuriera lub FIBERM.
4. Koszty wysyłki w całości ponosi Kontrahent.

5. Koszt wysyłki kalkulowane są przez FIBERM indywidualnie do każdego poszczególnego Zamówienia. Koszty wysyłki uzależnione są w szczególności od gabarytów towaru, wagi towaru oraz miejsca dostawy (odległości od siedziby FIBERM). Informacje o kosztach wysyłki FIBERM przekazuje Kontrahentowi na jego adres mailowy w celu ich akceptacji.

6. Koszt przesyłki jest wyodrębniony w osobnej pozycji na fakturze VAT.

7. W przypadku płatności „za pobraniem” Kontrahent zobowiązany jest do odbioru towaru oraz do dokonania zapłaty za zamówiony towar kurierowi lub pracownikowi FIBERM. 8. Potwierdzeniem odbioru towaru jest podpis upoważnionego przez Kontrahenta pracownika na dokumencie WZ lub dowód dostarczenia towaru.

9. W momencie odbioru dostawy Kontrahent przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego towaru z dokumentem WZ w szczególności pod względem ilościowym oraz uszkodzeń opakowania.

10. W przypadku niezgodności zamówionego towaru z dostarczoną przesyłką, Kontrahent sporządza wraz z kurierem lub pracownikiem FIBERM protokół różnic, który po jego podpisaniu przez Kontrahenta oraz kuriera / pracownika Administratora stanowi podstawę do złożenia reklamacji.
 VII. Płatności
1. FIBERM dopuszcza płatności za zamówiony towar wyłącznie w następujących formach:

a) przedpłata,

b) płatność przy odbiorze dostawy (za pobraniem),

c) płatność przelewem z odroczonym terminem płatności.

2. Nowi Kontrahenci po rejestracji Konta mogą dokonywać płatności za Zamówienia wyłącznie poprzez przedpłatę lub zapłatę przy odbiorze dostarczonego towaru.

3. Kontrahent może dokonywać płatności przelewem, z odroczonym terminem płatności wyłącznie po zrealizowaniu co najmniej 3 zamówień. Szczegółowe zasady dotyczące płatności tego rodzaju są ustalane indywidualnie przez FIBERM dla każdego Kontrahenta, w tym w szczególności maksymalna kwota Zamówienia możliwa do realizacji z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki) oraz maksymalny termin odroczenia płatności. Wysokość przyznanego kredytu kupieckiego oraz poziom jego wykorzystania będzie wskazana na Koncie Kontrahenta. zostanie wskazana przez FIBERM na Koncie Kontrahenta.

4. Administrator wystawia Kontrahentowi fakturę VAT za zakupione towary. Faktura VAT dla płatności na podstawie przedpłaty lub płatności za pobraniem jest wystawiana dopiero po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia doręczenia przesyłki Kontrahentowi z zakupionym towarem i po otrzymaniu należności za dostarczony towar.
5. Wraz z akceptacją warunków Regulaminu, Kontrahent upoważnia Administratora do wystawiania faktur bez podpisu Kontrahenta. Faktury wystawiane są wyłącznie w formie elektronicznej i będą dostępne do pobrania z konta Kontrahenta na Platformie B2B. Fakturę może pobrać jedynie osoba upoważniona przez Kontrahenta.
 VIII. Gwarancja
1. FIBERM udziela na sprzedawane przez siebie produkty 12 miesięcy gwarancji, nie dotyczy to produktów używanych lub poleasingowych. W przypadku gdy producent oferuje dłuższy okres gwarancji Kontrahent uprawniony jest do korzystania z gwarancji na warunkach oferowanych przez producenta.

2. Okres gwarancji jest liczony od daty sprzedaży.

3. Odpowiedzialność FIBERM za wady towaru z tytułu rękojmi, w związku z udzieloną gwarancją zostaje wyłączona.

4. W ramach gwarancji FIBERM zobowiązuje się względem Kontrahenta do usunięcia wad fizycznych lub do dostarczenia towaru wolnego od wad.

5. W celu skorzystania z gwarancji Kontrahent zobowiązany jest do zawiadomienia FIBERM o wadzie towaru w ciągu 3 dni od ujawnienia się wady, za pośrednictwem Platformy B2B lub dostępnych środków komunikacji z potwierdzeniem odbioru.

6. W przypadku, gdy zgłoszenie gwarancyjne nie jest dokonane za pośrednictwem Platformy BPB powinno ono zawierać:
- dane identyfikacyjne Kontrahenta; nazwa, dokładny adres,
- imię, nazwisko i telefon kontaktowy osoby zgłaszającej,
- dane identyfikacyjne reklamowanego towaru,
- numer i datę dokumentu zakupu reklamowanego towaru,
- opis wady towaru,
- warunki ujawnienia się wady towaru.

Kontrahent zobowiązany jest udzielić FIBERM wszelkiej pomocy w celu prawidłowej oceny wady i ustalenia sposobu jej usunięcia.

7. W przypadku, gdy ujawniona wada będzie niemożliwa do usunięcia albo koszty naprawy przekraczały wartość towaru FIBERM wymieni wadliwy towar na identyczny wolny od wad lub tożsamy o parametrach nie gorszych niż posiadał towar wadliwy. Gdyby wymiana towaru okazała się niemożliwa wtedy FIBERM zwróci Kontrahentowi zapłaconą cenę. W takim wypadku Kontrahentowi nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów napraw, dopasowania czy też wymiany. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują praw Kontrahenta do domagania się zwrotu utraconych korzyści i przewidywanych zysków w związku z wadą dostarczonego towaru.

8. FIBERM odpowiada wyłącznie za wady, które powstały w wyniku prawidłowego korzystania z towaru. W razie wątpliwości, za prawidłowe korzystanie z towaru uważa się ogólne warunki eksploatacji urządzeń technicznych oraz warunki zawarte w instrukcjach obsługi, dokumentacji technicznej towaru lub innych dokumentach dostarczonych wraz z towarem.

9. FIBERM w ramach gwarancji nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia towaru, które nastąpiły w wyniku nieprawidłowej instalacji lub nieprawidłowej eksploatacji.
10. Gwarancja nie obejmuje towaru, w którym dokonano naprawy lub modyfikacji poza oficjalnymi punktami serwisowymi producenta lub serwisami wskazanymi przez FIBERM, chyba że zostały one dokonane za uprzednią zgodą FIBERM.
11. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem eksploatacyjnym części ulegających zużyciu w czasie krótszym niż ustanowiony okres gwarancji oraz uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej, katastrof, powodzi, huraganów, pożarów i innych klęsk żywiołowych niezależnych od FIBERM.
 

 IX. Postępowanie reklamacyjne
1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Kontrahent zgłaszający reklamację zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt wadliwego towaru do siedziby FIBERM z pełnym wyposażeniem wydanym wraz z towarem oraz w opakowaniu gwarantującym w czasie jego transportu zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2. FIBERM uzgodni z Kontrahentem termin rozpatrzenia reklamacji i ewentualnego dokonania naprawy wadliwego towaru, w przypadku uwzględnienia reklamacji. Domyślnym terminem zakończenia postępowania reklamacyjnego jest 21 dni roboczych od dnia doręczenia wadliwego towaru. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy lub gdy naprawa wymaga przesłania towaru do producenta towaru.

3. W przypadku ustalenia, że zgłoszenie gwarancyjne jest nieuzasadnione FIBERM może po uprzednim uzgodnieniu z Kontrahentem dokonać naprawy towaru na koszt Kontrahenta.
4. Po wykonaniu naprawy w ramach gwarancji, towar będzie dostarczony Kontrahentowi na koszt Administratora. Dopuszcza się przy tym odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu z Administratorem.

  

 X. Zwrot nowego towaru
1. Kontrahent może dokonać zwrotu nowego towaru dostarczonego przez FIBERM - za wyjątkiem sytuacji objętych gwarancją - w przypadku uzyskania zgody FIBERM. Zwrotowi w takiej sytuacji może podlegać wyłącznie towar nie był używany i nie wykazuje cech indywidualnego dostosowania do wymagań Kontrahenta, a jego zwrot nastąpił w terminie 7 dni od daty dostarczenia.

2. W razie wyrażenia przez FIBERM zgody na dokonanie zwrotu towaru wszystkie koszty związane ze zwrotem, w tym koszty transportu obciążają w całości Kontrahenta.
3. FIBERM dokona kontroli zwróconego towaru i po jego ocenie podejmie decyzję o zwrocie Kontrahentowi wartości zwróconego towaru lub odmowie przyjęcia zwróconego towaru.
 XI. Ochrona tajemnicy handlowej
1. Kontrahent i FIBERM zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, finansowych, organizacyjnych, technologicznych, ekonomicznych oraz innych informacji dotyczących prowadzonych przez nich działalności, otrzymanych w trakcie ich współpracy, bez względu na formę ich przekazania, jeżeli informacje takie nie są udostępniane publicznie.

2. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy ujawnienie informacji następuje na żądanie upoważnionych organów państwowych oraz na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W takiej sytuacji, każda ze Strony jest zobowiązany poinformować drugą ze Strony o konieczności ujawnienia informacji w ciągu 7 dni.

3. Obowiązek ten rozciąga się na cały okres trwania współpracy, jak po jej zakończeniu bezterminowo.
 

 XII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2022 r.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu oraz zapytania dotyczące zasad korzystania z Platformy B2B należy przesyłać na adres e-mail: faktury@fiberm.pl FIBERM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie Platformy B2B www.fiberm.pl.

4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby FIBERM.